Ochrana osobných údajov

ÚVOD

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) v spoločnosti OPERA CLINIC s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, IČO: 45 434 786, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63763/B  (ďalej len „OPERA CLINIC“, „spoločnosť“, „my“, „nás“, „naše“) stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracúvanie údajov o klientoch, pri návšteve našej spoločnosti a využívania jej služieb a webovej lokality www.operaclinic.sk (ďalej len „Webová lokalita“). Spoločnosť prevádzkuje ambulanciu v oblasti plastickej chirurgie a zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia na adrese Gorkého 1, 811 01 Bratislava (ďalej ako „Klinika“, „OPERA CLINIC“, „Spoločnosť“). Využívaním služieb spoločnosti OPERA CLINIC a používaním Webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich údajov v súlade s týmito dokumentom.

Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať na t.č. +421 904 700 788 v pracovných dňoch čase od 9.00 do 18.00 alebo emailom na adrese info@operaclinic.sk, alebo osobne na Klinike.

ZBIERANIE A ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom evidencie klienta (ako dotknutej osoby) a zbierania a zhromažďovania údajov je poskytnutie zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č.  576/2004Z.z. je právnym základom tejto evidencie, ďalej však môže byť aj predzmluvný vzťah a plnenie zmluvy, či oprávnený záujem spoločnosti.

Kategórie osobných údajov  vo vzťahu k poskytovaniu  zdravotnej starostlivosti sú: titul, osobné identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska), zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o poučení a informovanom súhlase, údaje o požadovanom výkone, objektívny fyzikálny nález, údaje o priebehu a výsledkoch poskytnutých služieb a liečby. Informácie o významných okolnostiach  a postupoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti ( poskytnuté, objednané, a pod.), údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej práceneschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,  fotodokumentácia ako súčasť poskytnutých výkonov a ošetrení.

Kategórie osobných údajov vo vzťahu k predzmluvnému vzťahu a následnému plneniu zmluvy sú: titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefón, u cudzinca číslo cestovného pasu,  národnosť alebo komunikačný jazyk klienta, číslo bankového účtu, číslo klienta, identifikačné údaje blízkej osoby, agentúra (pre agentúrnych klientov), produkty a k nim viažuce sa zmluvy, poskytnuté služby/úkony, poplatky za úkony, termíny návštev, ošetrujúci zdravotnícky pracovník, fotodokumentácia, komunikácia s klientom – odoslane SMS a pod.

Kategórie osobných údajov vo vzťahu k uplatňovaniu a preukazovaniu právnych nárokov sú: vyššie spomenuté, a údaje o poskytnutom zákroku/službách (vrátane podpisu, údajoch o poučení a informovanom súhlase, dátumu, ceny, fotodokumentácie a podporných údajov zo zdravotnej dokumentácie).

Poskytnuté údaje sú spracovávané elektronicky ale aj písomne v rámci používaných nástrojov spoločnosti OPERA CLINIC, ktoré sú dostupné iba oprávneným zamestnancom, vo vzťahu k svojmu pracovnému zaradeniu. V tlačenej podobe existujú bežné záznamy z vyšetrení, uzatvorenia zmluvy s klientom, a pod., kde zložka klienta je dostupná iba oprávneným zamestnancom. Záznamy sú chránené v kartotéke a zároveň uzamknutej miestnosti. Doba uchovávania záznamov z poskytovania zdravotnej starostlivosti je 20 rokov od poslednej návštevy kliniky, a v prípade predzmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy je 10 rokov, ak je uzatvorená zmluva s klientom, alebo 6 mesiacov po poslednom kontakte.

V prípade oprávneného záujmu, uplatňovania a preukazovania právnych nárokov je obdobie po poskytnutí zákroku alebo po skončení zmluvy, kde sa osobné údaje uchovávajú po dobu 10 rokov po vysporiadaní platieb.

Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nielen u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa externého úložiska softvéru, spracovania účtovníctva, a pod.

Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania, a v prípade oprávneného záujmu aj právo namietať. Ďalej právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi) je právom dotknutej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v  systéme na základe zmluvy alebo súhlasu. V prípade odvolania súhlasu sa postupuje podľa kapitoly PRÁVO NAMIETAŤ A PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU tohto dokumentu.

ZDIEĽANIE A POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje a informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi (sprostredkovateľmi) kvôli účelom uvedeným v tomto dokumente a nemožnosti si ich zabezpečiť vo vlastnej réžii (ako napr. účtovníctvo, používaný firemný softvér, bezpečnosť IT,  laboratóriá, agentúry a pod.).

Najčastejšie dôvody zdieľania údajov so sprostredkovateľmi:

  • potrebné zahrnúť poskytovateľa služby tretej strany na zjednodušenie alebo rozšírenie našich služieb,
  • nemožnosť si ich zabezpečiť činnosť vo vlastnej réžii,
  • vyžaduje to súdny príkaz alebo právna alebo regulačná požiadavka predpisu, plnenie zmluvy,
  • dôjde k predaju alebo prevodu spoločnosti,
  • treba vynútiť dodržiavanie našich podmienok použitia,
  • treba zaistiť bezpečnosť našich klientov a zamestnancov, a tretích strán,
  • treba chrániť naše práva a majetok, a práva a majetok našich klientov, zamestnancov, a tretích strán.

 

OSOBNÉ ÚDAJE A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Spoločnosť OPERA CLINIC môže použiť Vaše údaje na účely priameho marketingu, ak nám dáte na to Váš súhlas alebo sme to vyhodnotili ako svoj oprávnený záujem (najmä ak ste sa stali našim klientom). Medzi firemné marketingové aktivity patrí najmä zasielanie newslettrov, zasielanie dôležitých oznamov, notifikácie a prezentácie našich služieb v tlači a na sociálnych sieťach. Zákon pred odoslaním priameho marketingu, či použitím vybraných údajov vyžaduje získať Váš predchádzajúci súhlas, alebo v prípade, ak ste naším klientom, môžeme tak robiť aj na základe tzv. oprávneného záujmu, za ktorý sa priamy marketing považuje, pokiaľ Vám zasielame informácie o podobných službách, aké ste u nás využili.

V každej odoslanej komunikácii Vám ponúkneme možnosť odhlásiť sa z odoberania priameho marketingu, alebo aj odhlásením sa prostredníctvom Webovej lokality, alebo zaslaním mailu na adresu info@operaclinic.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, váš súhlas na zasielanie newslettrov platí neobmedzenú dobu až do odvolania, zasielanie dôležitých oznamov pre klientov do 2 rokov od poslednej návštevy kliniky a prezentácie našich služieb v tlači a sociálnej sieti do 5 rokov od získania súhlasu. Pri všetkých marketingových aktivitách má dotknutá osoba právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

SÚBORY COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE

Prostredníctvom používania súborov „cookie“ automaticky zhromažďujeme údaje. Súbor cookie je textový súbor, ktorý obsahuje malé množstvo údajov. Tieto údaje môže webová lokalita odoslať do vášho prehliadača a môžu sa potom uložiť vo Vašom počítači ako značka, ktorá charakterizuje váš počítač, ale nepomenúva Vás. Webová lokalita používa súbory cookie, aby Vás lepšie obslúžila, keď sa vrátite opäť na Webovú lokalitu. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil, pred tým, ako prijmete súbor cookie. Budete tak mať príležitosť rozhodnúť sa, či ho chcete prijať, alebo nie. Svoj prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby zakázal súbory cookie; ak to však urobíte, niektoré časti z našej Webovej lokality nemusia fungovať správne.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY A SOCIÁLNE MÉDIA

V prípade poskytnutia odkazov na iné webové lokality, slúži táto aktivita na informačné účely. Neovládame iné webové lokality a netýka sa ich tento dokument. Ak pomocou poskytnutých odkazov prejdete na iné webové lokality, prevádzkovatelia týchto webových lokalít môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady sa môžu od tých našich líšiť.

Na niektorých podstránkach našej Webovej lokality, môžu tretie strany, ktoré poskytujú obsah, aplikácie alebo doplnky prostredníctvom našej Webovej lokality, sledovať Vaše používanie obsahu, aplikácií a doplnkov alebo pre vás môžu prispôsobiť obsah, aplikácia a doplnky. Napríklad keď zdieľate článok pomocou tlačidla na zdieľanie prostredníctvom sociálnych médií na našej Webovej lokalite (napr. Facebook,  Google Plus, Instagram, Estheticon), sociálna sieť, ktorá vytvorila tlačidlo, zaznamená, že ste to urobili.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Informácie a údaje uchovávame v zmysle  zákonných požiadaviek a potrieb spoločnosti. Niektoré informácie môžeme uchovávať aj po tom, čo zrušíte svoj účet, odoberiete súhlas, alebo uplatníte námietku u nás, napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad uchovávanie informácií pre daňové a účtovné účely, či preukazovanie právnych nárokov.

PRÁVO NAMIETAŤ A PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Právo si môžete uplatniť osobne u nás alebo emailom na adrese  info@operaclinic.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

V prípade spracovania údajov na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, ak ide o súhlas na marketing, alebo emailom na adrese info@operaclinic.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Ďalšie práva, ktoré si môžete v súvislosti s používaním a ochranou osobných údajov uplatniť sú:

Právo na prístup, právo na opravu a aktualizáciu, právo na obmedzenie spracúvania, právo na výmaz a právo na zabudnutie, právo podať sťažnosť.

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných informácií sú pod našou kontrolou, chránime ich pred neoprávneným prístupom, zberom, využívaním, prezradením, kopírovaním, úpravou alebo likvidáciou. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch.

INTERNETOVÉ PRENOSY

Vzhľadom na to, že internet je globálne prostredie, používanie internetu na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov nevyhnutne obsahuje prenos údajov v medzinárodnom meradle. Aj keď vo všeobecnosti uchovávame všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom lokálnych evidencií, firemného softvéru, externého úložiska (cloud), Webovej lokality vo Vašom regióne, je možné že Vaše osobné údaje budú prenesené subjektom mimo váš región (mimo SR), avšak stále v rámci EÚ, kde platí Nariadenie EÚ 2016/679 (napríklad pre zahraničných klientov v Európskom hospodárskom priestore a pod.). Ak sa uskutoční taký prenos, zaisťujeme, že sa uskutoční v súlade so zmluvnými alebo inými opatreniami na ochranu týchto získaných osobných údajov.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA TOHTO DOKUMENTU

V prípade otázok, pripomienok alebo sťažnosť k tomuto dokumentu alebo nášmu nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@operaclinic.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.